Obraz w ngłówku - blog - różne

Regulamin

Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezwzględnego bezpieczeństwa oraz przyjemnego pobytu wszystkich Gości, odwiedzających Pokoje Gościnne U Semlów. Przebywanie na terenie naszego obiektu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

Regulamin Pokoje Gościnne u Semlów - postanowienia ogólne

 1. Właścicielem obiektu noclegowego Pokoje Gościnne u Semlów jest Zbigniew Semla F.H.U "SEMLA", ul. Szlak Papieski 313, 34-424 Bańska Wyżna, NIP 7361417417
 2. Obiekt noclegowy jest wynajmowany na doby.
 3. Apartament i pokoje można rezerwować telefonicznie lub skorzystać z formularza, systemu rezerwacyjnego Hotres, przeznaczonych do tego portali zewnętrznych, z którymi obiekt współpracuje, a także przez e-maila.
 4. Gwarancją rezerwacji jest wpłata ustalonego wcześniej zadatku.
 5. Dla osób, które opłaciły pobyt na terenie obiektu, korzystanie z infrastruktury, wyposażenia oraz sprzętu jest bezpłatne.
 6. Doba pobytu rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11:00.
 7. W przypadku nie pojawienia się gości w pierwszej dobie pobytu i braku informacji o innej godzinie przyjazdu niż w godzinach meldunku – nastąpi anulowanie rezerwacji, co wiąże się z utratą wpłaconej kwoty za pobyt oraz prawa roszczeń do jej zwrotu.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 – 06:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze obiektu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 10. Klucze do pokoju lub apartamentu zostaną przekazane przez obsługę obiektu, w terminie dogodnym dla obydwu stron, na miejscu.
 11. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do obiektu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez właściciela, najpóźniej na dzień przed przyjazdem.
 12. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 13. Pokoje Gościnne u Semlów zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt, który:
  1. - nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości

   - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

   - odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu

   - stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu

   - odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty


 14. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie lub w pokoju. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do pokoju lub apartamentu, równoznaczne jest z tym, że pomieszczenie jak i zawarte w nim sprzęty, zostały oddane do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 15. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w obiekcie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, nie wynikające z normalnego użytkowania obiektu, wyrządzone przez Gościa oraz przez osoby przebywające z nim w obiekcie.
 16. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w U Semlów mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 17. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w U Semlów. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.
 18. Zabrania się przewożenia zwierząt do obiektu.
 19. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 20. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
 21. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, U Semlów nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 22. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.
 23. W szczególności zabrania się, palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu U Semlów.
 24. Regulamin U Semlów podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej usemlow.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie.
 25. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 26. Odstąpienie od umowy i reklamacje:

   Odstąpienie od umowy


  1. Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 1 doby pobytu. W takim przypadku Pokoje Gościnne u Semlów zwrócą Gościowi w całości wpłacony Zadatek na wskazany przez Gościa rachunek bankowy. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie e-mailowej na adres: rezerwacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznej, pod numerem: 18 27 55 412
  2. W przypadku, gdy Gość: (I) odstąpi od Umowy na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 1 doby pobytu lub (II) nie stawi się w obiekcie Bystry Comfort w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas Zadatek nie podlega zwrotowi.
  3. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej).
  4. Postępowanie reklamacyjne


  5. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
  6. Pokoje Gościnne u Semlów mają obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
  7. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
  8. w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   - w formie telefonicznej, pod numerem: 18 27 55 412


  9. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Bystry Comfort. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  10. Pokoje Gościnne u Semlów ustosunkują się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformują go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Pokoje Gościnne u Semló udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  11. RODO Pokoje Gościnne u Semlów

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pokoje Gościnne u Semlów() Zbigniew Semla F.H.U "SEMLA", ul. Szlak Papieski 313, 34-424 Bańska Wyżna,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO,
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy,
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.

   Zobowiązania Hotres.pl

   1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
     

    - szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    - ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    - zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    - regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów, regulujących zasady wystawiania faktur VAT. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, należy to zgłosić drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej przed dokonaniem wpłaty zadatku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 08.00-21.00

   Postanowienia końcowe

   Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
   Udanego pobytu z widokiem na Tatry życzą Gospodarze.